Európska komisia chce čítať naše správy!

Pod zámienkou slušného boja proti vykorisťovaniu maloletých chce Európska komisia odstrániť šifrovanie internetových komunikátorov metódou end-to-end.  Dešifrovaniu a hodnoteniu môže podliehať všetko, vrátane korešpondencie medzi rodinnými príslušníkmi a priateľmi, právnikom a klientom, občanom a investigatívnym novinárom, správy zasielané medzi zamestnancami alebo obchodné korešpondencie medzi podnikateľmi. Ide v skutočnosti o sledovanie občanov zavedené pod zámienkou boja za bezpečnosť detí.

Predsedkyňa Európskej Komisie

Ursula von der Leyen

Vážená pani predsedajúca,

prevencia zneužívania detí je veľmi dôležitým a ušľachtilým cieľom, o dosiahnutie ktorého by sa malo usilovať celé európske spoločenstvo. Pre jeho efektívnu realizáciu by mal byť vypracovaný komplexný program ochrany detí nielen v digitálnom priestore, ale aj vo vzdelávacích inštitúciách, médiách a široko chápanej kultúre, na ktorej sa deti každodenne podieľajú. Riešením tohto problému však nemôže byť zbavenie všetkých občanov členských štátov EÚ časti základných práv a slobôd.

Preto nás znepokojil projekt nariadenia Únie o prevencii a boji proti zneužívaniu detí. Riešenie navrhnuté iniciátorom projektu podkopáva možnosť end-to-end šifrovania, ktoré používajú niektorí internetové komunikátory. To vyvoláva vážne pochybnosti nielen z hľadiska rozporu so základnými právami občanov členských štátov Európskej únie, ale aj z hľadiska možných dôsledkov prijatia projektu, a predovšetkým jeho skutočnej účinnosti.

Veľa komunikátorov používaných používateľmi internetu vďačí za svoju popularitu práve šifrovaniu dát metódou end-to-end. Vďaka tomu môžu používatelia aplikácií ako WhatsApp alebo Signal uchovať svoju korešpondenciu v súkromí a ochrániť ju pred odcudzením kyberzločincami. Realizácia projektu túto formu povedie k podkopaniu hodnôt šifrovania správ a bude znamenať likvidáciu súkromia a bezpečnosti korešpondencie na internete. V dôsledku navrhovaných zmien budú všetky správy nielen dostupné orgánom činným v trestnom konaní, ale stanú sa tiež zraniteľnými voči neoprávneným útokom.

Tento projekt zaobchádza so všetkými občanmi EÚ ako s potenciálnymi zločincami a s každou správou a súborom odoslaným cez internet ako s potenciálnym porušením práva, ktoré by mali byť vyšetrované orgánmi činnými v trestnom konaní. Dešifrovaniu a hodnoteniu by mala podliehať korešpondencie medzi rodinnými príslušníkmi a priateľmi, správy zasielané medzi zamestnancami alebo obchodná korešpondencia medzi podnikateľmi. Týkať sa bude aj investigatívnych novinárov, právnikov, ochrancov ľudských práv atď. Ide v skutočnosti o sledovanie občanov zavedené pod vznešeným heslom boja za bezpečnosť detí. Navrhované opatrenia môžu viesť k zneužitiu právomoci, falošným poplachom a celkovému sledovaniu súkromnej korešpondencie všetkých občanov.

Predložený návrh žiadnym spôsobom neodkazuje na príčiny týrania detí a nesnaží sa čeliť postupnej objektivizácii detskej telesnosti v kultúre, v zábavnom či módnom priemysle. To spochybňuje skutočnú motiváciu predkladateľa projektu, ktorý sa zameriava na získanie prístupu k dôvernej korešpondencii občanov a zbavenie ich súkromia a bezpečia. Ušľachtilý cieľ boja proti zločinu nemôže legitimizovať zavádzanie riešení sledovania, ktoré podkopávajú najdôležitejšie občianske práva a slobody a základy demokratického poriadku.

Pochybnosti vzbudzuje aj účinnosť navrhovaného riešenia v boji proti zneužívaniu detí. Za zmienku stojí tiež to, že zákaz end-to-end nijako neobmedzí zločincov, ktorí budú naďalej používať aplikácie z krajín mimo Európskej únie, možnosť bezplatného prenosu nelegálneho obsahu zločincovi teda nebude zastavená. V dôsledku toho navrhované riešenie problém nevyrieši, ale iba obmedzí slobodu a súkromie obyvateľov EÚ.

V súvislosti s vyššie uvedeným požadujeme Váš zásah v tejto veci, a to stiahnutím predmetného návrhu alebo jeho úpravou tým, že z neho vymažete ustanovenia brániace použitiu end-to-end šifrovania.

Občania Európskej únie

Pod zámienkou slušného boja proti vykorisťovaniu maloletých navrhla Európska komisia zákaz end-to-end šifrovania internetových komunikátorov. Šifrovanie typu end-to-end používajú najpopulárnejšie komunikátory, na čele s WhatsApp a Signal. Tieto aplikácie vďačia za svoju popularitu predovšetkým vysokej úrovni súkromia a silnej ochrane dát pred neoprávnenými osobami, vrátane zločincov. Ako občania EÚ tak budeme všetci uznaní za potenciálnych zločincov a každá z našich správ a súborov odoslaných cez internet bude považovaná za potenciálne porušenie zákona, ktoré by mali byť vyšetrované orgánmi činnými v trestnom konaní.